ถุงเพาะชำชีวภาพจากสาร Carboxy Methyl Cellulose ในเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรวิชญ์ ศรีประสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สกัดสารCarboxy Methyl Cellulose จากเปลือกทุเรียนจะได้สารCarboxy Methyl Cellulose ในรูปของเหลวและนำไปอบเพื่อให้อยู่ในรูปแผ่นพลาสติก และนำมาขึ้นรูปเป็นถุงเพาะชำ