การศึกษาค่าความเข้มแสงที่มีผลมาจากที่ครอบหลอดไฟทรงหลายหน้า เคปเลอร์-ปัวโซ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์พิศา สุขบัติ, วริศรา รัตนโสภา, ธนวรรณ พรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา นามวงษา, ศันสนีย์ บุญสนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แสงสว่าง คือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต แต่หากมีแสงสว่างที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็อาจส่งผลเสียได้เช่นกัน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเข้มของแสงจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ค่าการส่องสว่างของแสงเปลี่ยนไป หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ค่าการส่องสว่างเปลี่ยนไปคือจำนวนแฉกของรูปทรงนั้นๆและขนาดของแฉก โครงงานนี้จึงได้ประยุกต์การประดิษฐ์ที่ครอบหลอดไฟเข้ากับรูปทรงทางคณิตศาสตร์ คือ ทรงหลายหน้าเคปเลอร์-ปัวโซ เพื่อต้องการ1) สูตรการหาพื้นที่รอบนอกทรงหลายหน้าปกติเคปเลอร์-ปัวโซ พบว่าได้สูตรออกมาทั้งหมด 4 สูตร โดยมีสูตรพื้นฐานคือ สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 2) เปรียบเทียบความเข้มแสงระหว่างทรง Small stellated dodecahedronกับGreat stellated dodecahedron ปรากฏว่าทรง Great stellated dodecahedron มีค่าความเข้มแสงมากกว่าเนื่องจากจำนวนแฉกของรูปทรงและขนาดของแฉก