ครีมหมักผมสมุนไพรกำจัดเหาและไข่เหา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์​แข​ ติยะ​บุตร​, วริศรา ใจเป็ง, กัลยรัตน์ มะตนเด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง, ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอัตราการตายของเหาหัวตัวเต็มวัยโดยการใช้ผลของมะระขี้นก ใบยอและน้อยหน่าซึ่งสกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 10% ความเข้มข้น 25 และ 30% (สารสกัดเอทานอล) และสารสกัดหยาบ (crude extract) เป็นเวลา 8 ชั่วโมงด้วยวิธี Contact Method ทำการทดลองซ้ำ 4 ครั้งพบว่าที่ระดับความเข้มข้น 30% สารสกัดเอทานอลของใบน้อยหน่าให้ผลดีสุดในการกำจัดเหาหัวโดยมีผลให้เหาหัวตัวเต็มวัยตาย 65% ภายในเวลา 8 ชั่วโมง รูปแบบสารสกัดเอทานอลและหยาบ มีผลทำให้เหาหัวตัวเต็มวัยตายไม่แตกต่างกันครีมหมักผมจากสารสกัดใบน้อยหน่าผสมมะขามเปียก สามารถกำจัดเหาตัวเต็มวัยและไข่เหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 % ในการใช้ครีมหมักอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาหมักผม 11 ชั่วโมง