กาวดักแมลงศัตรูพืชจากน้ำตาลซูโครสและแผ่นกระดาษดักแมลงศัตรูพืชจากใบยางพาราผสมสารล่อแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิญาภรณ์ สุพลเเสง, ตะวัน พรมสีดา, พุธสดี อื้อสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง, ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงศัตรูพืชสามารถแจำแนกได้ตามลักษณะการเข้าทำลาย ได้แก่ ชนิตการเข้าทำลายต้น, ชนิดท่าเสายในชนิดที่สายฝัก (สถาบันพืชไร่ 2557) การใช้กับดักกหวเหนียวสีเหลืองโดยการนำแผ่นพลาสติกสีเหลืองน่าถุงพลาสติกใสสวมไว้ชั้นนอกและทากาวเหนียวบนถุงพลาสติกหรือการใช้สารเคมีป้องกันแมลงศัตรูพืช (Srinvasan et al.2009) ซึ่งจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจการทำกับดักความเหนียวที่ใช้ยางธรรมชาติและใช้เส้นไยฟางข้าวมาผลิตเป็นแผ่นกาวจึงสามารถย่อยสลายได้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้โดย