การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากวัชพืชต่อการงอกรากและการเจริญของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชมน ซึ้งสุขเกษม, วงศธร ทองเฟื่อง, พัชราภรณ์ กุลชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต, วิริยกุล อุ่นอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ออกซิน คือ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulating chemicals : PGRC) สารที่จัดอยู่ในกลุ่มออกซิน มีอยู่หลายชนิดและเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย สารออกซินชนิดแรกที่ค้นพบคือ IAA (Indole-3-acetic acid) ซึ่งเป็นสารที่พืชสร้างขึ้นเอง โดยมีคุณสมบัติเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต มีผลกระตุ้นการขยายขนาดของเซลล์ การยืดตัวของเซลล์ และยังมีผลกระตุ้นการเกิดราก รวมถึงมีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้หลายวิธีกับพืชทั้งต้น (intact plant) รวมทั้งวิธีที่ตัดอวัยวะเฉพาะส่วนมาทดสอบ (excised part) ออกซินมีส่วนในการควบคุมกระบวนการนั้นๆ ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้มีการสังเคราะห์สารต่างๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายออกซินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร(พันทวี, 2532 ; พีรเดช, 2529) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องผลของออกซินชนิดและความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการงอกของเมล็ดและการพัฒนาของต้นกล้าหนอนตายหยาก (Stemona curtisii) พบว่าเมล็ดหนอนตายหยากมีการตอบสนองต่อออกซินทุกชนิด โดยที่ความเข้มข้นแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนาของเมล็ดได้แตกต่างกันไป (นาตยา, 2557) คณะผู้จัดทำจึงได้เกิดความสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัชพืช ได้แก่ สาบเสือ กระสังและผักโขม เพื่อนำมาสกัดสารออกซินเพื่อใช้ในการปักชำก่อนนำไปปลูกเพื่อช่วยในการงอกรากของกิ่งโกสนและเหง้าตะไคร้ และเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารสกัดที่มีผลต่อการเจริญของพืช

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดในการเร่งรากจากวัชพืชคือ สาบเสือ กระสังและ

ผักโขม

  1. เพื่อหาความเข้มข้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการงอกของรากจากสารละลาย

ออกซินและน้ำกลั่น

  1. เพื่อหาระยะเวลาในการชำกิ่งในสารละลายที่มีผลต่อประสิทธิภาพการงอกของราก

  2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งรากของสารเร่งรากจากธรรมชาติและจาก

ออกซินสังเคราะห์