การศึกษาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดหาปริมาณโลหะหนักโดยใช้เทคนิคอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษอร ศรีแก้ว, ศิริพรรณ เทกอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวะ ปินะสา, มิยาวดี หาโกสีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดหาปริมาณโลหะหนักอย่างง่ายโดยใช้เทคนิคอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดหาปริมาณโลหะหนักอย่างง่ายโดยใช้เทคนิคอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดหาปริมาณโลหะหนักอย่างง่ายโดยใช้ปฏิบัติการบนกระดาษกับเครื่องตรวจวัดตามท้องตลาด โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดหาปริมาณโลหะหนักอย่างง่ายโดยใช้เทคนิคอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ โดยทำการประดิษฐ์ชุดปฏิบัติการบนกระดาษโดยใช้เทคนิคการสกรีนเทียน ซึ่งจะนำกระดาษกรองเบอร์ 1มาให้ความร้อนแล้วทำการสกรีนเทียนทั่วบริเวณร่องการที่ออกแบบไว้ จากนั้นรอให้เทียนแห้งประมาณ 30 วินาที ก็จะได้อุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ หลังจากนั้น ทำการทดสอบตรวจวัดหาโลหะหนักในความเข้มข้นต่าง ๆ

การทดลองที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ชุดตรวจวัดหาปริมาณโลหะหนักอย่างง่ายปฏิบัติการบนกระดาษกับเครื่องตรวจวัดปริมาณโลหะหนักตามท้องตลาด

โดยนำอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษมาทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบคู่กับเครื่องตรวจวัดปริมาณโลหะหนักตามท้องตลาด ซึ่งคณะผู้จัดทำคาดหวังว่า การศึกษานี้จะช่วยให้ได้ชุดตรวจหาปริมาณโลหะหนักอย่างง่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถย่อยสลายได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับในท้องตลาด