การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บโดยใช้สาร anonaine จากพืชวงศ์ macnoliaceae และ Annonaceae

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัญชนก วรรธนะศักดิ์, ณัฐชนน ไม้ดี, นัทธมน แสนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวพร เทพจั้ง, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บโดยใช้สาร anonaine จากพืชวงศ์ macnoliaceae และ Annonaceae มuวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สกัดสารอาโนเนอีนจากน้อยหน่า 2) ทดลองและศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดอาโนเนอีนจากน้อยหน่ากับการกำจัดเห็บในช่วงชีวิตที่ต่างกัน 3) ศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการกำจัดเห็บ