ชุดทดสอบครัยโอเจลสำหรับสารฟอร์มาลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร นิลบุศย์, อธิป ยุทธวรวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน, ตรีชฎ ถาวรมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุดทดสอบครัยโอเจลสำหรับสารฟอร์มาลีน เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาชุดทดสอบสำหรับตรวจวัดสารฟอร์มาลีนในอาหารซึ่งมีการปนเปื้อน โดยให้สามารถตรวจวัดได้จริงทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยที่ขั้นตอนการทดลองผู้จัดทำจะทำการเตรียมครัยโอเจลเพื่อใช้เป็นวัสดุกักสารสกัดจากดอกอัญชันซึ่งเปรียบสารรีเอเจนต์ ทำการทดลองการเปลี่ยนสีของสารสกัดดอกอัญชันที่กักอยู่ในครัยโอเจลโดยใช้ความเข้มข้นของสารละลายฟอร์มาลีนที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นค่าความเข้มข้นที่อ้างอิงกับความเข้มข้นที่กรมอนามัยโลกมีการอนุญาตให้มีการปนเปื้อนในอาหารแล้วไม่เป็นอันตราย เพื่อให้ทราบขีดจำกัดในการเปลี่ยนสีของสารสกัดจากดอกอัญชัน แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์และนำค่าที่ได้มาทำเป็นกราฟ จากนั้นทำการทดลองกับอาหารจริง เพื่อทดสอบความสามารถการตรวจวัดในอาหารโดยน้ำชิ้นส่วนอาหารมาละลายในน้ำ แล้วใช้น้ำที่ละลายได้ไปทดสอบกับชุดทดลองและการไทเตรท แล้ววิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อน