ชนิดพลาสติกคลุมโรงเรือนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาดา ขุนนุ้ย, ชนกานต์ จันทร์สีดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แสงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของพืชการสังเคราะห์แสงในพืชส่วนใหญ่เกิดจากการกระตุ้นของแสงสว่างในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 400-800 นาโนเมตรขณะที่พืชสามารถดูดกลืนแสงได้มากเป็นพิเศษที่ 2 ช่วงความยาวคลื่นคือแสงช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 400-500 นาโนเมตรซึ่งประกอบด้วยแสงสีม่วงสีน้ำเงินและสีเขียวกับแสงสีแดงที่มีความยาวช่วงคลื่นระหว่าง 600-800 นาโนเมตรโดยพืชแต่ละชนิดและสายพันธุ์จะตอบสนองต่อช่วงความยาวคลื่นแสงแตกต่างกันทำให้ปัจจุบันมีการสร้างฟิล์มคัดกรองแสงทางการเกษตรขึ้นเพื่อช่วยในการเพาะปลูกพืชโดยใช้ฟิล์มคัดกรองแสงในรูปของโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงซึ่งพลาสติกคัดเลือกแสงส่วนใหญ่เป็นพลาสติกชนิด Low Density Polyethylene (LDPE) เป็นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีทนต่อการกรอบแตกมีความนิมทนอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียสและทนอุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียสในช่วงสั้นๆได้ Low Density Polyethylene (LDPE) มีสีขาวลักษณะขุ่นโปร่งแสงมีความลื่นมันในตัวมีความเหนียวและยืดหยุ่นเหมาะสำหรับผลิตแผ่นฟิล์มต่างๆเช่นถุงเย็น, ถุงก็อปแก๊ป, ของเด็กเล่น, ถุงซิป, ฉนวนหุ้มสายไฟ, สายเคเบิ้ลขวดพลาสติกชนิดบีบได้เช่นขวดน้ำเกลือ, หลอดยาสีฟันและ LDPE มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ในการใช้ recycle

เมื่อแสงเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและในขณะที่ผลิตภัณฑ์ฟิล์มคัดกรองแสงทางเกษตรเป็นสินค้าราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชในโรงเรือนไม่อาจเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ทางกลุ่มจึงสนใจที่จะศึกษาชนิดพลาสติกที่ใช้คลุมโรงเรือนจากถุงพลาสติกซึ่งผลิตจาก Low Density Polyethylene (LDPE) จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรและแตกต่างกับการใช้ฟิล์มคัดกรองแสงทางการเกษตรอย่างไร