แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษกร ขุนสังวาลย์, ชนัญชิดา กรรณณรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ, นันทวัน ศรชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม้ไผ่ เป็นไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุลใน วงศ์หญ้า (วงศ์ Poaceae; เดิมคือวงศ์ Gramineae) วงศ์ย่อย Bambusoideae จากการศึกษาพบว่าไม้ไผ่มีเนื้อไม้แข็ง มีความยืดหยุ่น มีน้ำหนักเบา เเละความหนาเเน่นต่ำซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของฉนวนกันความร้อนที่ดี คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยไผ่และน้ำยางธรรมชาติ และศึกษาประสิทธิภาพในการทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงความร้อนของฉนวนกันความร้อน โดยทำการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 1.การเตรียเส้นใย เตรียมด้วยการนำไผ่ไปใส่ในสารละลายNaOH และนำไปนึ่งในหม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) 2.การผสมวัตถุดิบ นำไปผสมกับน้ำยางพาราในอัตราส่วนน้ำยางพาราต่อน้ำ 1:3 โดยน้ำหนัก โดยน้ำยางพาราต่อเส้นใยไผ่ คือ 30:70 , 40:60 และ 50:50 3.การผลิตแผ่นฉนวน ใส่เส้นใยไผ่ลงฐานที่เตรียมไว้ จากนั้นนำแผ่นเหล็กกดเพื่อขึ้นรูป และ 4.ทดสอบสมบัติความเป็นฉนวน โดยหาค่าความหนาแน่น การดูดซึมน้ำ ค่าทนต่อแรงดึงสูงสุด การทดสอบหาอัตราการลามไฟ ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน และ ค่าต้านทานความร้อน