แผ่นดูดซับเสียงจากป่านศรนารายณ์และซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร ประยูรวงค์, ธัญชนก ด้วงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาเสียงสะท้อน เสียงก้องภายในอาคาร เมื่อมีการใช้งานห้องหรือพื้นที่นั้นๆ คลื่นเสียงจากการพูดคุยหรือการทำกิจกรรมภายในห้องนั้นออกไปและมีการสะท้อนกลับเมื่อเจอกับผนัง กำแพงหรือแม้กระทั่งประตู หน้าต่าง บางครั้งก็ส่งผลให้เกิดความรำคาญเมื่อต้องทำกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ต้องการเสียงสะท้อนรบกวน ผู้ออกแบบอาคารสมัยใหม่จึงต้องเข้าใจในปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปัญหาเสียงสะท้อนเหล่านั้น คือการออกแบบให้มีวัสดุที่สามารถดูดซับเสียงได้ดีเพื่อป้องกันเสียงที่มากระทบฝ้าเพดาน ผนัง ซึ่งวัสดุดูดซับเสียงส่วนใหญ่ผลิตขึ้นมาจากวัสดุสังเคราะห์และมีราคาสูง

จากการศึกษางานวิจัยแผ่นบุผนังจากซังข้าวโพดพบว่า ซังข้าวโพดมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงอยู่ที่ 0.37 ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุกันเสียงที่มีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.40 ถือว่าใกล้เคียงกับวัสดุที่มีจำหน่ายอยู่ในเชิงพาณิชย์

ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำแผ่นดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติและศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นตำบลหุบกะพงและเป็นเส้นใยที่มีความเหนียว แข็งแรง และซังข้าวโพด คือ ส่วนหนึ่งของข้าวโพดซึ่งเหลือจากการสีเมล็ดข้าวโพดออกไป เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดเลย บางรายก็ทิ้งให้ย่อยสลายไปเองหรือเผาทิ้งซึ่งการเผาก็เป็นการก่อมลพิษทางอากาศ จึงเลือกซังข้าวโพดมาทำเป็นแผ่นดูดซับเสียงเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับซังข้าวโพดและช่วยลดปริมาณขยะ โดยเลือกน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน เพราะถือเป็นวัสดุที่โปร่งใส มีน้ำหนักเบา กันน้ำ กันแมลงและเป็นตัวประสานที่ได้จากธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงที่มีลักษณะพื้นผิวแตกต่างกันและเพื่อศึกษาขนาดของมุมตกกระทบของเสียงที่ต่างกันที่มีผลต่อการดูดซับเสียง โดยเปรียบเทียบแผ่นดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติในอัตราส่วนต่างๆกับแผ่นดูดซับเสียงตามท้องตลาดเพื่อหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดของแผ่นดูดซับเสียงจากวัสดุธรรมชาติ และทำการทดลองหาประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงโดยทำกล่องทดสอบเสียงให้มุมตกกระทบของเสียงมีขนาด 30 45 และ 60 องศา