การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเอทิลีนของกระดาษกัมมันต์จากแกลบและกระดาษถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย เพื่อยืดอายุในการเก็บอาโวคาโด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลภัสสร์ กองสิงห์, ศิริญญา กรจักร์, ธเนศ หลักคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเอทิลีนของกระดาษถ่านกัมมันต์จากแกลบ และกระดาษถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย เพื่อยืดอายุในการเก็บอาโวคาโด มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระดาษดูดซับเอทิลีนจากแกลบและชานอ้อย เพื่อศึกษาอัตราส่วนการทำกระดาษถ่านกัมมันต์ โดยประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน โดยศึกษาอัตราส่วนในการทำกระดาษกัมมันต์จากแกลบและกระดาษกัมมันจากชานอ้อย ให้ได้อัตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการดูดซับเอทิลีน และได้กระดาษถ่านกัมมันต์ที่มีสมบัติตามต้องการ ในขั้นตอนการทำกระดาษถ่านกัมมันต์จากแกลบและชานอ้อย สามารถแบ่งขั้นตอนของการศึกษาได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การเตรียมแกลบและชานอ้อยเพื่อทำถ่านกัมมันต์โดยการเผาแกลบและชานอ้อย ตอนที่ 2 การเตรียมเยื้อกระดาษจากกระดาษลูกฟูก ตอนที่ 3 ทำกระดาษถ่านกัมมันต์ เป็นการนำส่วนผสมของ น้ำ เยื้อกระดาษ และ ถ่านกัมมันต์จากแกลบและชานอ้อย โดยใช้อัตราส่วนความเข้มข้นของถ่านกัมมันต์ร้อยละ 0, 5, 15 และ 25 ของน้ำหนักเยื้อกระดาษลูกฟูก ตอนที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับเอทิลีนของกระดาษถ่านกัมมันต์ทจากแกลบและกระดาษถ่านกัมมันต์ จากชานอ้อย ตอนที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเอทิลีนของกระดาษถ่านกัมมันต์จากแกลบ และ กระดาษถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย