การเพิ่มผลผลิตของคะน้าด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรปรับปรุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิชา วงษ์ศิลป์, จารุวัตน์ ชื่นอารมย์, พรทิพย์ กลิ่นกลัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุลินทรีย์ในเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรพบว่างานวิจัยนี้ได้ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์และการนำจุลินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพบว่าได้มีการนำจุลินทรีย์มาใช้ในการเกษตรซึ่งจุลินทรีย์มีหลายชนิดแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป(ศึกฤกธิ์ ศิลาลาย,2560)จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยชีวภาพที่มีบทบาทสำคัญต่อพืชโดยมีเชื่อจุลินทนีย์เป็นตัวออกฤทธิ์ให้ใบพืชได้รับสารอาหารที่ต้องการ

จากปัญหาในการปลูกต้นคะน้าเราจึงนำงานวิจัยมาศึกษาเพื่อสร้างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เข้ากับต้นคะน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตของคะน้า