ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤบดินทร์ คนไทย, ธนโชติ กลั่นแสง, วันชณะ ตุ้มหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ดวงนภา บานชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนมาก มีการปลูกพืชผลหลายชนิดในเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจชาวเกษตรกรผู้เพาะปลูกเห็ด ซึ่งมีผลผลิตประมาณ 200 กิโลกรัม ต่อ

เดือน พบว่า ผลผลิตที่ได้มานั้นมีมากเกินความต้องการของตลาดซึ่งส่งผลให้เกิดการเน่าเสียและสูญเสียรายได้ ดังนั้นจึงได้มีการแก้ปัญหาขึ้นโดยการนำผลผลิตที่ได้ไปตากแดดซึ่งเป็นการถนอมอาหารให้อยู่ได้นานขึ้นแต่ก็

ยังประสบปัญหาเรื่องแมลงและฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและไม่ถูกหลักสุขอนามัย

ปัญหา : มีผลผลิตมากเกินความต้องการ ทำให้เกิดการเน่าเสียและสูญเสียรายได้

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เป้าหมาย : เพื่อยืดอายุของพืชผลทางการเกษตรให้นานขึ้นและช่วยลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ภายใพืชผลโดยการนำพืชผลทางการเกษตรนั้นไปทำให้แห้งด้วยการนำไปตากในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ขอบเขตการศึกษา : ใช้สำหรับชาวเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผัก

ขอบเขตตัวแปร : ตัวแปรต้น ตู้ที่มีแผงเพิ่มความร้อน กับตู้ที่ไม่มีแผงเพิ่มความร้อน

ตัวแปรตาม พืชผักที่ใช้ในการอบแห้งที่มีความชื้นลดลง

ตัวแปรควบคุม สถานที่ เวลา พืชที่ใช้อบแห้ง

สมมติฐาน : ตู้ที่มีแผงเพิ่มความร้อนสามารถไล่ความชื้นในอาหารได้มากกว่าตู้ที่ไม่มีแผงเพิ่มความร้อน