การหมักไวน์มะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรกิตติ สิทธิรัตนปรีชา, ฤทธิรงค์ เจิมศรี, อดิศักดิ์ อินทะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองสูตรการหมักไวน์โดยเปรียบเทียบการใช้มะลิสดกับมะลิแห้ง และ เปรียบเทียบชนิดของน้ำตาล การใช้น้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาว