ฟิล์มโปร่งเเสงป้องกันยูวีจากวัสดุผสมเซลลูโลสซิงออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมิตตา ธนาทรัพย์สิน, สลิลทิพย์ สีตาแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คมกริช โชคพระสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสกัดและใช้ประโยชน์เส้นใยอาหารและเซลลูโลสจากชานอ้อยและการผลิตแผ่นฟิล์มเซลลูโลสคอมโพสิตกับซิงค์ออกไซด์เพื่อประโยชน์ในการกรองแสงยูวี ขั้นตอนแรกคือเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากชานอ้อย โดยใช้กระบวนการบดและทำการกัดสีด้วยเอนไซม์และกรดต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติทางเคมีและกายภาพของใยอาหารและเซลลูโลส ต่อมาเป็นการเตรียมเส้นใยนาโนเซลลูโลสโดยกระบวนการ hydrolyzing ซึ่งมีผลต่อปริมาณผลผลิตของเซลลูโลส การเตรียมแผ่นฟิล์มcellulose/ZnO โดยการแช่แผ่นฟิล์มลงในสารละลายZnO เพื่อทำปฏิกริยากับไอออน ทำการขึ้นแผ่นฟิล์ม ทำการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาต่อไป