แบบจำลองบ้านอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทวัตร วงค์ศรีทา, ชวกร โพธาราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์หลาย ๆ คนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความรวดเร็ว ซึ่งบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในบ้านอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์ของแต่ละบ้านแตกต่างกันออกไป และมีการทำงานและใช้งานของอุปกรณ์เหล่านั้นต่างกันออกไปด้วย หากนำความสะดวกสบายนั้นมาประยุกต์และปรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านให้มีการสั่งใช้งานหรือควบคุมได้ง่ายขึ้นจากเดิม โดยมีอุปกรณ์ในการบังคับหรือทำให้อุปกรณ์นั้น ๆ สามารถทำงานและใช้งานได้ง่ายดายมากขึ้น หากบ้านทั้งหลังเปลี่ยนเป็นระบบที่สั่งทำงานโดยมีอุปกรณ์ในการควบคุมการทำงานของระบบได้แล้ว มนุษย์ยิ่งจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและทำให้บ้านหรือที่พักอาศัยนั้นมีความน่าอยู่ที่มากขึ้นไปจากเดิม