แบบจำลองโครงสร้างของลำต้นพืชสามมิติสำหรับการศึกษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภัทร ศิริรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากและมีการปรับใช้และประยุกต์เกี่ยวกับทุกสถาบันและการทำงานต่างๆรวมถึงด้านการศึกษา โดยเฉพาะการใช้โมเดลสามมิติในการประยุกต์ใช้งานด้านการออกแบบต่างๆทำให้มีความชัดเจนและความเข้าใจง่ายมากกว่าการมองแค่รูปภาพทั่วไป

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ สนใจเกี่ยวกับการทำโปรแกรมการศึกษา โครงสร้างลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการสอนสำหรับคุณครู