แบตเตอรี่จากใบอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสินี เลิศมุกดา, ปิยธิดา ส่งเสริม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์