การศึกษาตัวแบบแถวคอยในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยใช้ทฤษฎีแถวคอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ, ภูมิศักดิ์ พลนาจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรศรี อมรวัชรพงศ์, สุพรรณี เชื้อนุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์