การตรวจสอบปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากหญ้างวงช้างที่ผ่านการแยกบริสุทธิ์บางส่วนด้วยเทคนิกโครมาโทกราฟี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารารัตน์ ทอนสูงเนิน, ปอรรัชม์ สังเกตกิจ, ศิริพร นาพุดซา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร สงวนกลิ่น, ดวงกมล เนาวะเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากหญ้างวงช้างที่ผ่านการแยกบริสุทธิ์บางส่วนด้วยเทคนิกโครมาโทกราฟี