กลูโคซามีนจากเปลือกหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา คำภักดี, เมธาวี ขันตี, กนิษฐา อุปจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันยพร ป้องกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโครงงานนี้มุ่งศึกษาการหาปริมาณกลูโคซามีนที่เป็นสารสำคัญของกระบวนการสร้างกระดูกอ่อน โดยสกัดจากหอยเชอรี่ซึ่งเป็นหอยที่มีอยู่มาก และหาได้ง่าย การหาปริมาณกลูโคซามีน

ทำได้ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสเปกโทรสโกปี โดยนำเปลือกหอยเชอรี่ไปทำการไฮโดรไลต์

ด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่อุณหภูมิ 100 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นนำสารตัวอย่างไปเจือจางด้วย

แอซีทิลแอซีโทนในโซเดียมคาร์บอเนต สารตัวอย่างจะถูกนำไปทำปฏิกิริยากับสารละลาย Ehrlich แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร จากนั้นคำนวณหาปริมาณกลูโคซามีนที่สกัดหอยเชอรี่ที่สกัดได้ในหน่วยมิลลิกรัมต่อกรัม