การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียนและการนำไปใช้ประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาพิชญ์ ชินคีรี, กนกพิชญ์ บุญไชโย, สุนันทา แดนดงเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร สงวนกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียนและการนาไปใช้ประโยชน์ มีจุดประสงค์เพื่อผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาโดยสารสกัดต่างชนิดกัน และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเจลาตินจากเกล็ดปลาในการยืดอายุของมะม่วง ผู้พัฒนาโครงงานได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับ ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาโดยสารสกัดต่างชนิดกัน คือ ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ นาเกล็ดปลาไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.2 0.2 0.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 4 ชั่วโมงเพื่อให้เกล็ดปลาพองตัวแล้วล้างให้สะอาด จากนั้นสกัดด้วยการนาเกล็ดปลาไปแช่ในสารละลายกรดแอซีติกตามสูตรที่กาหนด จากผลการทดลองสรุปว่าสารสกัดที่เหมาะสมคือ ..................จึงเลือกมาทดลองในตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของเจลาตินจากเกล็ดปลาในการยืดอายุของมะม่วงคือ นาม่วงมาเคลือบด้วยเจลาตินจากเกล็ดปลาโดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ดังนี้ สูตรควบคุม คือ มะม่วงที่ไม่เคลือบด้วยเจลาติน ชุดการทดลองที่ 2 เคลือบด้วยเจลาตินจากเกล็ดปลา ปริมาณ 2 กรัมชุดการทดลองที่ 3 เคลือบด้วยเจลาตินจากเกล็ดปลา ปริมาณ 4 กรัม ชุดการทดลองที่ 4 เคลือบด้วยเจลาตินจากเกล็ดปลา ปริมาณ 6 กรัม และชุดการทดลองที่ 5 เคลือบด้วยเจลาตินจากเกล็ดปลา ปริมาณ 8 กรัม สังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผิวมะม่วงทุกๆวันเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ บันทึกผลที่ได้