เครื่องเขียนตามคำพูดสำหรับคนพิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณานนต์ รัตนโกเศศ, ปรัชญ์ บริบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การที่ประดิษฐ์ “เครื่องช่วยเขียนสำหรับผู้พิการ” นั้น เป็นการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายด้านการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง หรือการเขียนจดหมาย หรือการเขียนหนังสือ ให้แก่ผู้พิการทางด้านสายตาและผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะบางส่วนอย่างเช่นแขน และเป็นการศึกษาการทำงานแปลงคำพูดที่ทำงานผ่านระบบ Google Assistant เป็นข้อมูลตัวอักษรที่เป็นข้อมูลในทางคอมพิวเตอร์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลใน Benbox Software แล้วสั่งการให้ “เครื่องช่วยเขียนสำหรับผู้พิการ” นั้นเขียนคำพูดของผู้พูดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ทางผู้จัดทำจึงคาดว่าสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องช่วยเขียนสำหรับผู้พิการ” จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาด้านการเขียนและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเขียนเป็นอย่างมาก