เครื่องแยกเหรีญ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมเกียรติ ศรีเพชร, ศุภชัย ถาศักดิ์, เบญจลักษณ์ กาเผือก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ ธานี, ประไพศรี โล่ห์คำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนาศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการออมให้นักเรียน กระผมและทีมงานได้เป็นคณะกรรมการในธนาคารโรงเรียน ในช่วงพักกลางวันจะเปิดธนาคารเพื่อรับฝากเงินกับสมาชิก(นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน) ธนาคารรับฝากเงินตั้งแต่ 20 บาทเป็นต้นไป ซึ่งจะมีเงินเหรียญเป็นส่วนมาก ประกอบด้วยเหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท ในการสรุปยอดเงินฝากเพื่อนำส่งธนาคารสหกรณ์การเกษตรจะต้องนั่งนับเหรียญและคัดแยกเหรียญและนับรวมสรุปยอดให้ตรงกับใบสรุปยอดนั้น ๆ กระผมและทีมเลยคิดว่าจะทำอย่างไรให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและนอกจากนั่งนับเหรียญและเรายังสามารถนับด้วยวิธีอื่นได้ไหม จึงเกิดแนวความคิดเครื่องแยกเหรียญตามขนาดของเหรียญและสรุปจำนวนเหรียญออกมาทางจอดิจิตอล เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการธนาคารโรงเรียน และโครงการน้ำคุณธรรมของโรงเรียนซึ่งจะประกอบด้วยเหรียญต่าง ๆ เช่นกัน โดยหลักการทานของเครืองแยกเหรียญ คือ จะแยกเหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท ออกจากกันไหลไปตามท่อของแต่ละประเภทและจะมีจอแอลซีดีคอยแสดงตัวเลขของเหรียญที่นับได้ในแต่ละประเภท และสุดท้ายจะสรุปยอดรวมในการนับครั้งนี้