บ้านอัจฉริยะ ผ่านบอร์ด Microbit

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชชัย เกษียร, นัฐวุฒิ วังแก้ว, พรพงษ์ พูลเพิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ ธานี, ประไพศรี โล่ห์คำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันแนวคิดของบ้านอัจฉริยะกำลังเป็นที่สนใจนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสามารถ อำนวยความสะดวกในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รอบตัวได้จากจุดเดียวและง่ายในการเข้าถึงข้อมูล สื่อบันเทิงต่างๆ ไดจ้ากทุกที่ผ่านเครือข่าย UPnP (Universal Plug and Play) แม้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านอจัฉริยะจะสามารถควบคุมได้จากระยะไกลแต่ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเชื่อมต่อผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับพื้นที่ห่างไกลได้ อย่างไรก็ตามด้วยการใช้งานที่ แพร่หลายของอุปกรณ์โทรศัพท์และเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ หากสามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ อัจฉริยะได้จากช่องทางดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการใช้งานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โครงงานนี้จึงศึกษาและพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์บนพื้นฐาน ซึ่งแจกจ่ายให้ใช้งานได้ฟรี เพื่อช่วยในการเข้าถึงอุปกรณ์ภายในเครือข่ายของบ้านอัจฉริยะ โดยผลการทดลองพบว่าสามารถค้นหา อ่านสถานะ ของการทำงาน และรับคำสั่งควบคุมจากผู้ใช้ที่ควบคุมผ่านเครื่องโทรศัพท์ เพื่อสั่งการอุปกรณ์อุปกรณ์ อัจฉริยะได้จริง อีกทั้งยังสามารถรองรับการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ในภายหลังได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมด้วย