การศึกษาผลการใช้ซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอยชีวมวลในการผลิตผนังดูดซับความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รชต ธรรมพิพิธ, ภัทรพล วงศ์พันธ์เสือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการพัฒนาผนังดูดซับความชื้นโดยหาสารที่มีคุณสมบัติในการดูซับความชื้นและมุ่งเน้นไปที่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย และวัสดุเหลือใช้ทางอุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเถ้าลอยซึ่งเป็นขี้เถ้าที่หลงเหลือจากกระบวนการเผาไหม้ ที่มีขนาดเล็กและละเอียดมาก ซึ่งหากไม่มีจัดการที่ดีอาจเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำเถ้าลอยดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำมาเป็นวัสดุในการผลิตผนังดูดซับความชื้นซึ่งจะเป็นการกำจัดเถ้าลอยชีวมวลทางอ้อม และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเถ้าลอยชีวมวล โดยขั้นตอนในการพัฒนาผนังดูดซับความชื้นทำโดยการใช้ซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอยชีวมวลในการผลิตเป็นผนังดูดซับความชื้นจะศึกษาชนิดของเถ้าลอยชีวมวลที่จะนำมาสกัด และสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกา เมื่อได้สภาวะที่ต้องการแล้วจะนำไปออกแบบผนังดูดซับความชื้น และทำการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นตามมาตรฐานต่อไป