การศึกษาผลการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง นมถั่วลูกไก่ และฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม เพื่อลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร แก้วมีสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีทั่วโลก เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกมากมาย โดยการเกิดโรคแทรกซ้อนนั้นมาจากสมดุลของน้ำตาล และ ไขมันในเลือดที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ป่วย ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการควบคุมระดับน้ำตาล และ ไขมันในเลือดของผู้ป่วย ที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้ยาเป็นหลัก แต่การใช้ยานั้นต่างก็มีผลข้างเคียง และ ค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูง จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการศึกษา และ จัดทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดระดับน้ำตาล และ ไขมันในเลือด สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ใช้วัตถุดิบจากกากมันสำปะหลัง อันเป็นส่วนเหลือใช้จากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีแนวโน้มเป็นขยะเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ร่วมกับนมถั่วลูกไก่ และ ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม โดยการศึกษาจะแบ่งเป็นขั้นตอนการจัดทำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม โดยควบคุมคุณภาพอ้างอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มของกระทรวงสาธารณะสุขปี พ.ศ.2556 จัดทำเป็นสูตรต่าง ๆ ทั้งหมด 9 สูตร เพื่อหาสูตรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ทำการคัดเลือกจากมาตรฐานดังกล่าว และ คะแนนด้านประสาทสัมผัสจากผู้ป่วยโรคเบาหวานช่วงวัยผู้ใหญ่ ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ โดยนำไปให้ผู้เข้ารับการทดสอบช่วงวัยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวาน ได้ทดสอบทานผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นวัดระดับน้ำตาล และ ไชมันในเลือด ของผู้เข้ารับการทดสอบในช่วงก่อนเข้ารับการทดสอบ ระหว่างการทดสอบ และ หลังการทดสอบ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล และ ไขมันในเลือด ของผู้เข้ารับการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลดระดับน้ำตาล และ ไขมันในเลือด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานแทนการใช้ยา อีกทั้งยังเป็นการนำกากมันสำปะหลัง กลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าตาม BCG Model ในหัวข้อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน