การศึกษาผลการใช้วัสดุคลุมดินจากเปลือกถั่วลิสงร่วมกับเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน ที่ส่งผลต่อการเกิดวัชพืชและการปรับปรุงคุณสมบัติของดินในแปลงข้าวโพดหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตภาส วัชรประภาวงศ์, อนัญญา ฉัตรวาริน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์