ระบบถังขยะ IoT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรสุดา สวารักษ์, กัญจนพร ประกอบศรี, ภัทรศักดิ์ ผาบสิมมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา ทองจบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบถังขยะ IoT ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประดิษฐ์ระบบถังขยะ IoT ปิด-เปิด อัตโนมัติ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ 2) เพื่อนำอุปกรณ์ IoT (Internet of Thing) โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณขยะ ระบบเตือนปริมาณขยะด้วยหลอดไฟ LED และแก้ปัญหาขยะล้นถัง 3) เพื่อพัฒนาระบบไร้สาย ส่งแจ้งเตือนในรูปแบบข้อความผ่านทางไลน์ไปยังผู้รับผิดชอบเมื่อขยะเต็มถัง 4) เพื่อวัดปริมาณความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ 5) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะจากถังขยะ IoT และถังขยะทั่วไปในโรงเรียน ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ โดยนำเอาระบบ IoT ที่ประกอบด้วย survo เซนเซอร์ ultrasonic หลอดไฟ LED และลำโพง เขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมการทำงาน เข้า Node MCU V3 ส่งสัญญาณผ่าน WiFi แสดงผลในรูปของข้อความผ่านทางไลน์ และใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ผลการทดสอบ พบว่า ระบบถังขยะ IoT สามารถปิด-เปิด อัตโนมัติ มีเสียงตอบรับจากลำโพงข้อความเสียง “ขอบคุณที่ทิ้งขยะค่ะ”ทุกครั้ง เมื่อมีนักเรียนเดินมาทิ้งขยะลงถัง ถ้าขยะเต็มถังหลอดไฟ LED จะมีสีแดงและส่งข้อความทางไลน์ผ่าน WiFi เตือนให้แม่บ้านมาเก็บขยะที่เต็มถัง ไปกำจัด ณ จุดคัดแยกขยะ ถ้าหลอดไฟ LED แสดงผลสีเหลืองและสีเขียว ปริมาณขยะในถังขยะ IoT ยังไม่เต็มนักเรียนสามารถทิ้งขยะได้ เมื่อวัดความต่างศักย์ จากแผงโซลาร์เซลล์ ปริมาณศักย์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น แสดงว่า แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เมื่อเปรียบเทียบการทิ้งขยะในถังขยะ IoT เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับถังขยะทั่วไปที่มีปริมาณการทิ้งขยะน้อยลง นั้นคือ ระบบถังขยะ IoT เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง แก้ปัญหาขยะในโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึก สร้างแรงจูงใจใน การรักษาความสะอาดในโรงเรียนและชุมชนใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะต่อไป