ระบบแจ้งเตือนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังตามประเภทขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิศ ชื่นใจ, จัสมิน ทร็อทมัน, จิรนารถ แสนอุบล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน ระบบแจ้งเตือนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังตามประเภทขยะ สร้างขึ้นโดยประยุกต์การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ของมอเตอร์ และระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังตามประเภทขยะ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังตามประเภทขยะ

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบแจ้งเตือนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังตามประเภทขยะ พบระบบแจ้งเตือนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังตามประเภทขยะสามารถ ตรวจจับและแจ้งเตือนก่อนทิ้งขยะให้ลงถังตามประเภทของถังขยะได้ตรงตามประเภทที่กำหนดไว้