ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของ Magnet ball

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร หาญสกุลบรรเทิง, นิศานาถ โภคบุตร, เกิดศิริ เถื่อนม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาดา ฉายสกุล, ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้แม่เหล็กเป็นจำนวนมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของตกแต่ง หรือแม้กระทั่งรถขนส่งสารธารณะในบางประเทศ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้แม่เหล็กยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำการเรียนการสอนทางฟิสิกส์เรื่องโมเมนตัม กฎของเกาส์ การใช้พลังแม่เหล็กในการเหนี่ยวนำ อย่าง การทดลองเกี่ยวกับเรื่อง Steel ball ซึ่ง การชุดทดลองนี้ มีลักษณะเป็น Steel ball เรียงต่อกับแม่เหล็กเป็นชุดๆ โดยในหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วยแม่เหล็กหนึ่งก้อนและ Steel ball ที่มีจำนวนตามปัจจัยที่ต้องการจะศึกษา เมื่อ Steel ball กระทบ แม่เหล็กของชุดถัดไป Steel ball ลูกที่อยู่ตรงปลายของชุดถัดไปที่ถูกกระทบก็จะพุ่งออกไปด้วยความเร็วค่าต่างๆ

ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้อาศัยหลักการทางฟิสิกส์หลายทฤษฎี เช่น กฎของเกาส์ที่อธิบายในเรื่องของฟลักซ์ไฟฟ้าบนผิวปิดใดๆ กับประจุสุทธิที่อยู่บนผิวปิดนั้น โดย Steel ball ใช้หลักของโมเมนตัม เช่น มีการ ชนแบบยืดหยุ่น และไม่ยืดหยุ่น และกฎการอนุรักษ์พลังงาน โดยเปลี่ยนจากพลังงานจลน์ของ Steel ball ที่มากระทบเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์เมื่อกระทบกับ Steel ball ชุดแรก นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนพลังงานของ Steel ball ลูกสุดท้ายในแต่ละชุดจากพลังงานศักย์เป็นพลังงานจลน์ และใช้พลังแม่เหล็กในการเหนี่ยวนำ

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงอยากศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของ Steel ball โดยใช้ทฤษฏีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองในครั้งนี้ซึ่งมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของ Steel ball ที่ทำให้ Steel ball ที่อยู่ตรงปลายกระบอกจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วที่ต่างกัน รวมไปถึงองศาต่างๆของฐานของ Steel ball ทำให้คณะผู้จัดทำโครงงานต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีแม่เหล็กและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Steel ball