ศึกษาประสิทธิภาพการรับแรงกระแทกของกล่องพัสดุที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รชา ตั้งตระกูล, กิตติศักดิ์ อ่ำเอี่ยม, ธิติวุฒิ ปุยเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาดา ฉายสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ผู้คนต้องใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ ที่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเกิดขึ้นและลดการพบปะกัน ทำให้มีการซื้อขายของออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้กล่องพัสดุเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันมีพืชบางชนิดที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ผักตบชวา ใบของต้นอินทผลัม และกากมะพร้าว ซึ่งพืชเหล่านี้มีคุณสมบัติที่มีเส้นใยค่อนข้างมาก คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นการประดิษฐ์กล่องพัสดุที่มีส่วนประกอบจาก ผักตบชวา ใบของต้นอินทผลัม และกากมะพร้าว โดยนำมาทดสอบประสิทธิภาพการรับแรงกระแทกของกล่องพัสดุที่ทำจากส่วนประกอบดังกล่าว