ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียบนโต๊ะอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิตา ขำยศ, ช่อลัดดา อิสสระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสุขลักษณะที่ดีบนโต๊ะอาหาร คือ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร ทำความสะอาดโต๊ะอาหารอย่างสม่ำเสมอ แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาสุขลักษณะที่ดีเริ่มหายไปเนื่องจากผู้คนมากมายมักจะติดนิสัยส่วนตัว ไม่หมั่นทำความสะอาดให้เหมาะสมเท่าที่ควรและสามารถทำให้เกิดโรคจากทางเดินอาหารได้ จากสภาพปัญหาที่พบ คือ ตะอาหารภายในโรงเรียนอาจจะไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียได้ จึงมีแนวคิดในการทำการทดลองเก็บตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียบนโต๊ะอาหาร เพื่อนำไปพัฒนาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มมากขึ้น ให้นักเรียนได้มีสุขลักษณะและป้องกันโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารได้

จากการทดลองพบว่า สารสกัดที่ได้จากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียได้ โดยปริมาณของเชื้อแบคทีเรียไม่เพิ่มขึ้นและมีบางส่วนที่ลดลง สรุปได้ว่าเชื้อแบคทีเรียสามารถยับยั้งการแพร่กระจายได้ด้วยสารสกัดจากสมุนไพร