สารปรุงแต่งอาหารจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุกด้วยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา ศรีเหรา, พงศ์ธร ขาวบาง, ญาณิศา ดรุณศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงผงนํ้าดอกไม้สีทองสุกมีลักษณะเด่นประจําพันธุ์คือมีกลิ่นหอม มีรสหวานเพราะมีปริมาณนํ้าตาลมากซึ่งมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองเป็นสินค้าส่งออกสําคัญทั้งในประเทศและนอก ประเทศ ทําให้ใช้ระยะเวลาในการส่งออกไปนอกประเทศซึ่งต้องประสบปัญหาผลมะม่วงที่สุกเกิน และต้องทิ้งมะม่วงที่เสียไปอย่างไร้ประโยชน์เป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดทําจึงสนใจนํานํ้าของมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองไปแปรรูปเป็นสารปรุงแต่งอาหารด้วยวิธีการทําอบแห้งแบบแช่แข็ง(Freez Drying) ที่มีนํ้าหนักเบา สะดวกต่อการนําไปใช้และมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนาน เพื่อเก็บรักษาเนื้อมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงผงเพื่อเป็นสารปรุงแต่งอาหาร และคงคุณค่าทางอาหารไว้คงเดิม