สารสกัดจากป่านศรนารายณ์ในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus Niger บนผ้าฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมราชย์ อาจธัญกรณ์, กุลกันยา สังข์สุข, พรพรรณ วีระโชติสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger ที่สามารถพบเชื้อราดังกล่าวได้บนเสื้อผ้าที่เปียกชื้น โดยใช้สารสกัดจากป่านศรนารายณ์ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน รวมทั้งศึกษาความคงทนต่อการติดบนผ้าของสารสกัดจากป่านศรนายณ์ เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต