เซนเซอร์เปลี่ยนสีเพื่อตรวจวัดจำนวนจุลินทรีย์ที่มีผลในการเกิดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา บุญคง, พรนภัส พิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเเหล่งน้ำในบริเวณต่างๆเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียหลายแห่ง จุลินทรีย์เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งชี้คุณภาพน้ำได้ คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าหากสามารถตรวจวัดดปริมาณจุินทรีย์ในน้ำได้อาจเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นเรื่องง่ายขึ้นและแหล่งน้ำจะกลับมามีคุณภาพดังเดิม