เซนเซอร์วัดความชื้นในดินเพื่อควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรานต์ กาญจนอารี, พงศ์พัศกร กรเพชร, พัชรพล จิตต์ประไพย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับธาตุอาหารเพียงอย่างเดียว ปริมาณน้ำและความชื้นในดินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากในการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด

มีความต้องการน้ำและความชื้นที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการกำหนดปริมาณน้ำและความชื้นในดินให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากถ้าหากรดน้ำในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้รากและโคนของพืชเน่าหรือพืชอาจติดโรคได้ แต่การที่พืชได้รับปริมาณน้ำที่น้อยเกินไปจะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตช้าหรืออาจตายได้เนื่องจากการขาดน้ำ โครงงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง และออกแบบระบบเซนเซอร์วัดความชื้นในดินที่สามารถสั่งการควบคุมการรดน้ำได้อัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาจากการรดน้ำในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป โดยการวัดปริมาณความชื้นในดิน คณะผู้จัดทำจะใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดินต่อเข้ากับบอร์ด Arduino UNO R3 และเขียนโปรแกรมสั่งการควบคุมปั้มน้ำผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Arduino IDE ให้ปั้มน้ำเริ่มทำงานอัตโนมัติ เมื่อดินมีปริมาณความชื้นต่ำกว่า 60 % จากการศึกษาพบว่าโปรแกรมและระบบรดน้ำอัตโนมัติสามารถสั่งการปั้มน้ำได้และสามารถควบคุมปริมาณความชื้นในดินให้คงที่ได้ตลอดเวลา โดยเซนเซอร์วัดความชื้นในดินมีการอ่านค่าได้แบบ Real-time และมีการอ่านค่าความแตกต่างความชื้นในดินโดยเฉลี่ยได้เพียง 1.5% เมื่อเปรียบเทียบกับ อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดินมาตรฐานที่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย