การเปรียบเทียบประสิทธิภาพถุงเท้าจากเส้นใยจากไคโตซานและเจลาตินผ่านเทคนิค electrospinning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญ์พิชญา เที่ยงธรรมวิชญ์, มินทร์นัทรา เพชรอาวุธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนัสสา ปลอดภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องเดินเรียน ทำให้นักเรียนต้องเดินผ่านพื้นอาคารต่างๆ โดยไม่ได้ใส่รองเท้า ทำให้นักเรียนต้องพบเจอกับสิ่งสกปรกและส่งผลให้ถุงเท้านักเรียนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เนื่องจากเมื่อไม่ได้ใส่รองเท้า ขณะที่เดินผ่านอาคารต่างๆจะเกิดการสะสมของสิ่งสกปรก และจากการศึกษาของคณะผู้จัดทำ พบว่าเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงเป็นวิธีการผลิตเส้นใยขนาดเล็กด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ทางคณะผู้จัดทำเลือกนำมาทำเส้นใย คือ ไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้งและเจลาตินที่สกัดจากหนังปลานิล เนื่องจากทั้งเปลือกกุ้งและหนังปลานิลเป็นวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งเส้นใยที่ได้ยังเป็นเส้นใยจากธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่น และมีความสามาถในการดูดซับความชื้น

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการเปรียบเทียบเท้าที่ทำจากเส้นใยไคโตซานและเจลาติน ผ่านเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง โดยเปรียบเทียบจากความแข็งแรงทนทาน ความยืดหยุ่น และความสามารถในการลดความชื้นจากถุงเท้านักเรียน เพื่อนำถุงเท้ามาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนของคณะผู้จัดทำต่อไป