การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบแทนนิน จากใบโกงกาง ใบพลู และเปลือกมะพร้าวอ่อน ที่มีผลต่อการกำจัดเพลี้ยแป้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรจุฑา นุ้ยเอียด, นวคุณ เสรีรักษ์, ภคพล ญาณสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ, วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเพลี้ยแป้งมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นและแพร่ระบาด ในพื้นที่การเกษตรส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำสารสกัดแทนนินจากใบโกงกางใบใหญ่ ใบพลู และเปลือกมะพร้าวอ่อนที่เป็นวัสดุหาได้ตามท้องถิ่นเพื่อเปรียบเทียบสารสกัดแทนนินในการกำจัดเพลี้ยแป้ง