การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความมันวาวของครีมขัดรองเท้าจากสารสกัดน้ำมันปาล์มและกรดซิตริกในอัตราส่วนที่เหมาะสม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐนน จรณโยธิน, กิตติกันตพงศ์ เขียวน้อย, วิรุฬห์ ลีวัฒนาพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตกร สภาสันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตรองเท้าหนังของนักเรียนมีความสกปรกไม่มันวาว ครีมขัดรองเท้าทั่วไปตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง และยังมีสารเคมีที่อันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะผลิตครีมขัดรองเท้าที่มีส่วนผสมของสารเคมีน้อยที่สุด โดยผลิตจากน้ำมันปาล์มและกรดซิตริกที่สกัดได้จากมะนาว ซึ่งกรดซิตริกจะช่วยขจัดคราบ และน้ำมันปาล์มจะช่วยเคลือบรองเท้าให้มีความมันวาวโดยจะเลือกปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดมาผลิตเป็นครีมขัดรองเท้าที่มีส่วนผสมของสารเคมีน้อยลง