การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอกทีฟเคลือบนาโนเคลย์สำหรับยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียวรรณ ยศปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเยื่อไมยราบยักษ์มาผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นกระดาษและทำการทดสอบคุณสมบัติของกระดาษเพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟและทำการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนเคลย์ (ดินเหนียว) เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรจากความเสียหายเชิงกล คือ การตกกระแทก และการกระแทกแบบไม่ยืดหยุ่น (ballistic pendulum) และยังทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากน้ำหมักใบหูกวางในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Colletotrichum sp. ที่ก่อให้เกิดโรคเน่าของมะม่วงที่ใช้เป็นผลผลิตทางการเกษตรสำหรับการทดสอบ อีกทั้งยังทำการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษไมยราบยักษ์เคลือบน้ำหมักใบหูกวางต่อคุณภาพของผลมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา คือ การสูญเสียน้ำหนัก การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ และการวิเคราะห์ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ เพื่อเปรียบเทียบกับการปกป้องผลมะม่วงที่ห่อด้วยตาข่ายโฟม และผลมะม่วงเปล่าที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้ม โดยผลการทดสอบคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของกระดาษก่อนนำมาปกป้องผลมะม่วงนั้น เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปทำการประยุกต์ใช้กับผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ต่อไป