การพัฒนาสารสกัดจากผลมะเฟืองเพื่อผลิตเป็นสารลดแรงตึงผิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพร จูอ๊อต, ศิริวรรณ ชื่นชม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงมีความเจริญก้าวหน้าเกษตรทางด้านเกษตรกรรมมากมาย เช่น ผักและผลไม้ที่มีการนำมาเป็นสินค้าที่มีการค้าขายทั้งในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกสำคัญไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ได้แก่ มะเฟือง ที่นอกจากจะเป็นสินค้ารูปแบบต่างๆแล้ว ยังได้มีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ได้จากจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา โดยในยีสต์บางสายพันธุ์มีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะนำไปใช้ในกระบวนการล้างทำความสะอาดวัตถุดิบทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ และรวมถึงการนำไปใช้กับบริเวณที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง เพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สารเคมี และเชื้อก่อโรคต่างๆ เป็นการทำความสะอาดโดยทดแทนการใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

ดังนั้นสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตจากมะเฟือง นอกจากจะเป็นการทดแทนสารทำความสะอาดจากสารเคมี และการล้างผักและผลไม้แล้ว สารลดแรงตึงผิวชีวภาพนี้ยังช่วยลดปัญหาต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเน่าเสียของผักผลไม้ และขยะต่างๆ พวกเราจึงมีแนวคิดที่จะนำสารลดแรงตึงผิวดังกล่าวมามีส่วนช่วยในการทำความสะอาดผักและผลไม้เพื่อชะลอการเน่าเสียของผลผลิตทางเกษตรกรรม ให้มีระยะเวลาการเก็บในการขายและส่งออกมากขึ้น