การพัฒนาต้นแบบเซ็นเซอร์ดับเพลิงด้วยเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร เขื่อนปัญญา, ขุนพล หมอรักษา, พีรวุฒิ เกตุทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิญากรณ์ น่วมอิ่ม, อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีการขยายตัวครอบคลุมพื้นที่หลายส่วน มีการขยายเป็นชุมชนต่างๆมากมาย บางแห่งอยู่รวมกันมากๆจึงมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ความประมาทของมนุษย์ก็ก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด อัคคีภัยต้นเพลิงมักมาจากความประมาทของมนุษย์เป็นความเสียหายที่สร้างความสูญเสียเป็นอย่างมาก สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ และอาจสร้างความอันตรายถึงชีวิตได้ ปัจจุบันการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องดับเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น เครื่องดับเพลิงประเภทน้ำธรรมดา เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง เครื่องดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์เหลว เป็นต้น แต่กระบวนการดับเพลิงดังกล่าวก็ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ต่างกับไฟไหม้ หากเกิดไฟไหม้ที่อาคารสำนักงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก หากใช้ดับเพลิงประเภทน้ำธรรมดา ก็ก่อให้เกิดความเสียหากกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะอีกชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ในธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วในชีวิตประจำวัน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แบตเตอร์รี่ และโทรศัพท์มือถือ ขยะเหล่านี้เป็นขยะที่อันตรายอาจจะมีสารเคมีรั่วไหลจนก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ เราหยุดปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเพื่อลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน