การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมลายดอกยางบนล้อรถจักรยานกับการยึดเกาะถนนและความเร็วของรถจักรยานที่เปลี่ยนไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ จู่วัฒนาพงศ์, สุกัญญาณัฐ อินนุรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นงลักษณ์ อัตถกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากรถจักรยานเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการออกกำลังกายของผู้คนในหลากหลายวัย ผู้คนบางกลุ่มอาจใช้รถจักรยานในการเดินทาง การใช้รถจักรยานเพื่อทำกิจกรรมต่างๆควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก สิ่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการขี่รถจักรยานคือการที่ล้อของรถจักรยานมีดอกยางทำให้เพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน จึงทำให้การขี่รถจักรยานมีความปลอดภัยมากขึ้น และที่ลวดลายของดอกยางยังมีการทำมุมระหว่างกัน ทางคณะผู้จัดทำจึงอยากทราบว่า ขนาดของมุมของลายดอกยางบนล้อของรถจักรยานที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการยึดเกาะถนนและความเร็วของรถจักรยานที่เปลี่ยนไปอย่างไร โดยทางคณะผู้จัดทำได้เเบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอนคือการศึกษาขนาดของมุมของลายดอกยางกับการยึดเกาะถนน กับ ขนาดของมุมของลายดอกยางที่มีผลต่อความเร็วที่เปลี่ยนเเปลงไป โดยการจัดทำโครงงานครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะเรื่องขนาดของมุมของลายดอกยางบนล้อของรถจักรยานที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการยึดเกาะถนนและความเร็วของรถจักรยานที่เปลี่ยนไป โดยจะศึกษาเฉพาะลายของดอกยางในกรณีแบบมีลายทิศทางเดียวเท่านั้น ซึ่งในการดำเนินการจะมีการสร้างเเบบจำลองของลายดอกยางที่สนใจให้ทำมุมขนาดต่างๆ จากนั้นนำขนาดของมุมที่สร้างจำลองมาศึกษาหาความสัมพันธ์ เเละนำข้อมูลที่ได้จากการคำนวณมาสร้างเป็นคำอธิบาย ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถจักรยาน รวมถึงการพัฒนาลายดอกยางต่อไปในอนาคต