การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเก็บกักคาร์บอนกับอายุของต้นโกงกางใบใหญ่บริเวณป่าชายเลน ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไปรยา เหล็กไหล, ดาวาริกา สุพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้นในบรรยากาศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถาพอากาศป่าชายเลนเป็นพืชกลุ่มหนึ่งที่เป็นแหล่งเก็บคาร์บอนชนิดของพืชและอายุอาจส่งผลต่อการเก็บกักคาร์บอน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการเก็บกักคาร์บอนของต้นโกงกางใบใหญ่ที่มีอายุแตกต่างกัน ในพื้นที่บริเวณป่าชายเลน ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยกำหนดพื้นที่ออกเป็น 4 บริเวณตามช่วงอายุ คือ อายุ 1, 2, 3 และ 4 ปี ตามลำดับ โดยจะสุ่มพื้นที่ละ 3 จุด แล้วเก็บข้อมูลความหนาแน่นของต้นโกงกางใบใหญ่ในแต่ละบริเวณ แล้วเก็บข้อมูลความสูงและเส้นรอบวงของลำต้นระดับอกแล้วนำไปคำนวณหาปริมาณการเก็บกักคาร์บอนของต้นโกงกาง วิเคราะห์เปรียบเทียบการเก็บกักคาร์บอนของต้นโกงกางใบใหญ่ในแต่ละช่วงอายุ