การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสามารถในการรับน้ำหนัก ค่าความปลอดภัยในการใช้งาน และต้นทุนที่ใช้ในการสร้างเสาเข็มที่มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม และรูปวงรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติพนธ์ ตันสกุล, ธาวิต หาญวัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ค่าความปลอดภัยในการใช้งานเสาเข็ม และต้นทุนในการสร้างเสาเข็มที่มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม และวงรีในแต่ละแบบ

โดยมีการนำรูปวงกลมและวงรีแต่ละรูปแบบมาต่อซ้อนกันให้เป็นทรงสามมิติในลักษณะของเสาเข็ม

แล้วหาค่าทั้งหมดและนำมาสร้างเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ว่า

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเยื้องศูนย์กลาง และความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

จะได้ว่า เมื่อ e=0.4 จะมีค่าความสามารถในการรับน้ำหนักมีค่ามากที่สุดเป็น 2.256×(10)^6 N/m^2 และ เมื่อ e=0.8 จะมีค่าความสามารถในการรับน้ำหนักมีค่าน้อยที่สุดเป็น 2.069×(10)^6 N/m^2

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเยื้องศูนย์กลาง และความปลอดภัยในการใช้งานเสาเข็มแต่ละแบบ

จะได้ว่า เมื่อ e=0.4 จะมีค่าความปลอดภัยในการใช้งานเสาเข็มมากที่สุด โดยมีค่าเป็น 2.256 และ เมื่อ e=0.8 จะมีค่าความปลอดภัยในการใช้งานเสาเข็มน้อยที่สุด โดยมีค่าเป็น 2.069

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเยื้องศูนย์กลางกับต้นทุนการสร้าเสาเข็มแต่ละแบบ

เมื่อ e มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.8 จะมีต้นทุนที่ใช้ในการสร้างเสาเข็มเท่ากัน ซึ่งมีค่าเป็น 4542.60 บาท