สมการโดมิโน่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา ใจยะสุข, กีรติภรณ์ สันทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการแก้มสมการมีความเครียดจึงได้จัดทำเกมส์โดมิโน่การเเก้มสการขึ้นมาเพื่อลดความเครียดในการแก้มสมการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน