ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำชนิดเม็ดจากโหระพา สะเดา และกะเพราแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัมภ์รดา รอดเนียม, พิมพ์พจี คำศรี, นันท์นภัส ปานดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันได้มีโรคระบาดที่เกิดจากยุงที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา โรคชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยในปัจจุบันได้มีการกำจัดลูกน้ำที่เป็นตัวอ่อนของยุงโดยการใช้สารเคมีเพื่อยับยั้งการสังเคราะสารไคติน (chitin) ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างผนังลำตัวของแมลง ทำให้ลูกน้ำไม่สามารถเจริญเป็นยุงเต็มวัยได้และตายในที่สุด (โอภาส การย์กวินพงศ์, 2561) แต่วิธีการนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำ จึงได้ใชสารสกัดสมุนไพรที่มีความสามารถในการกำจัดลูกน้ำ คือ สารสกัดตากโหระพา (Ocimum basilicum Linn.) ที่มีน้ำมันหอมระเหย eugenol geraniol ที่ยังสามารถละลายในน้ำได้และน้ำมันหอมระเหย linalool ที่สามารถยับยั้งจุลชีพในน้ำได้ สารสกัดสะเดา (Azadirachta indica) ที่มีสาร azadirachtin เป็นน้ำมันหอมระเหยในกลุ่ม limonoids ที่สามารถกำจัดแมลงได้มากกว่า 200 สปีชีส์ และสารสกัดกะเพราแดง (Ocimum sanctum Linn.) ที่มีสาร monoterpenes และสาร sesquiterpene (สำนักงานข้อมูลสมุนไพร, 2553)ดังนั้นสารสกัดโหระพา สะเดา และกะเพราแดง จึงสามารถกำจัดลูกน้ำได้โดยไม่สร้างผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การทดสอบนี้จะทดสอบหาอัตราส่วนของสารสกัดโหระพา สะเดา และกะเพราแดงที่ผลต่อลูกน้ำดีที่สุด โดยทดสอบลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex tritaeniorhynchus)

ลูกน้ำยุงรำคาญเป็นสัตว์ที่เหมาะสมกับการทดลองนี้ เพราะมีสภาพความเป็นลูกน้ำเพียง 7-10 วัน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นตัวโม่งที่พร้อมสำหรับการกลายเป็นยุงเต็มตัวโดยไข่มีสีน้ำตาลเเละมีลักษณะยาวเเละเป็นทรงกระบอก เเพของไข่นั้นจะมีความยาว 3-4 มม. และกว้าง 2-3 มม. (บริษัท กรีน อะโกรซายน์ จำกัด, 2557) สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วตามแหล่งน้ำนิ่งที่มีกลิ่นสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายและรวดเร็วต่อการทดลอง

การทดสอบอัตราส่วนของสารสกัดสมุนไพรที่มีผลต่อการตายของลูกน้ำ ใช้วิธีสังเกตจำนวนของลูกน้ำที่ตายและการเคลื่อนที่ของลูกน้ำที่รอดในช่วงการพัฒนาจากลูกน้ำไปเป็นตัวโม่ง โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนของสมุนไพร 3 ชนิดคือ โหระพา สะเดากะเพราแดง โดยมีอัตราส่วนดังนี้ 1 : 1 : 1, 2 : 1 : 1, 1 : 2 : 1 และ 1 : 1 : 2 เมื่อได้ผลการทดลองข้างต้น นำอัตราส่วนที่ดีที่สุด มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นและเก็บไว้ได้นาน