ฝาท่อระบายนำ้เด้งได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิษณุพงษ์ ธิรักษพันธ์, พิ​สิษฐ์​ จรเจน​เกียรติ​, ศิรวิทย์ นุ่นตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาพร แก้วเซ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โคตรงงานนี้เราได้สร้างขึ้นมาเนื่องจากพบว่ามีปัญหาท่อนำ้อุดตันทำให้ไม่สามารถระบายนำ้ได้จึงติดหาวิทีสร้างฝาท่อระบายนำ้ที่มีความสะดวกต่อการเก็บทำความสะอาดละช้วยให้ระบายนำ้ได้ดี